Na potrzeby niniejszej Umowy o poufności HotTelecom, jej spółki dominujące i spółki zależne zwane są dalej wykonawcami. Strona klienta oznacza użytkowników produktów i usług kontrahenta.

1.Zebrane informacje

Kontrahent gromadzi różnego rodzaju informacje w celu skutecznego zarządzania produktami i usługami, a także podnoszenia ich jakości.

Dostawca zbiera informacje podczas rejestracji, logowania i korzystania z naszych produktów i usług. Możemy również otrzymywać informacje z produktów stron trzecich, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Kontrahent zbiera informacje na różne sposoby, m.in. za pomocą formularzy internetowych, plików cookies, pisemnych komunikatów do systemu wsparcia itp.

2.Wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Dostawca wykorzystuje zebrane informacje do zarządzania i ulepszania oferowanych produktów i usług.

Zleceniobiorca może wykorzystać te informacje w celu komunikacji ze zleceniodawcą, na przykład w celu poinformowania o ważnych zmianach w pracach lub aktualizacji listy usług.

Działania kontrahenta mają na celu bezpieczne przechowywanie informacji o użytkownikach. Nie otrzymuje ani nie przechowuje żadnych informacji finansowych na temat płatności klientów.

Kontrahent w żaden sposób nie udostępnia Klientowi informacji poufnych o sobie, za wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce Prywatności.

Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony bazy danych Klientów. Metody zabezpieczenia informacji oraz stosowane narzędzia szyfrujące stanowią tajemnicę handlową i nie podlegają ujawnieniu.

Strona kontrahenta przechowuje wszelkie informacje otrzymane od klienta jedynie przez czas niezbędny do uzgodnionych celów i wykorzystuje je wyłącznie w sposób uzgodniony w niniejszej umowie o zachowaniu poufności. Następnie informacja ta zostanie usunięta z systemu kontrahenta.

3. Warunki udostępniania informacji o Kliencie

Wykonawca może przekazywać uogólnione, zanonimizowane informacje (dalej: informacje niezawierające danych osobowych) podmiotom trzecim, w zakresie regulowanym przez prawo międzynarodowe. Przykładem takiego świadczenia są statystyki zbierane przez Google ze strony internetowej za pomocą kodu Google Analytics.

Wyjątkiem od tej reguły jest ujawnienie informacji ze względów prawnych. Wykonawca będzie zmuszony udostępnić Twoje dane osobowe w odpowiedzi na skuteczne, zgodne z prawem i uzasadnione żądanie ze strony urzędników państwowych.

4.Zmiany danych osobowych Klienta

Klient może zmienić lub zaktualizować dane osobowe odwiedzając swoje konto osobiste. W tej sekcji będzie mogła dokonać wszystkich niezbędnych aktualizacji. Ponadto Klient może dokonać zmiany lub aktualizacji danych osobowych przesyłając elektroniczne pisemne powiadomienie z wymaganiami na pocztę zamó[email protected].

Żądanie zmiany i usunięcia danych osobowych Klienta zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

5.Warunki korzystania

Korzystając z usług i produktów Kontrahenta, Klient wyraża zgodę na warunki umowy o zachowaniu poufności. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie jednostronnie, jednak nie wcześniej niż poprzez uprzednią publikację takiej informacji na stronie internetowej Wykonawcy na odpowiedniej stronie.

Korzystając z usług i produktów Kontrahenta, Klient wyraża zgodę na to, że nie będzie korzystał z zasobu internetowego Kontrahenta ani żadnego z jego produktów w sposób naruszający prawa osób trzecich lub wyrządzający im krzywdę . Zabrania się wykorzystywania produktów i usług Kontrahenta do celów niezgodnych z prawem, a także do celów mogących prowadzić do pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności prawnej.

6.Polityka zwrotów

Zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez kontrahenta w ramach odszkodowania za szkody, w przypadku niezadowolenia Klienta z usługi: zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży w sklepach internetowych, Kupujący ma prawo anulować swoje zamówienie w terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania na jego rzecz usługi. W celu wyrażenia zgody na zwrot Klient powinien skontaktować się z +7 495 988 3345 lub wysłać pisemny wniosek na adres zamó[email protected]

7.Inne ważne informacje.

Zasoby internetowe kontrahenta mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez siebie politykę prywatności oraz za treści zawarte na swoich stronach internetowych, jak i w ogóle za swoje strony internetowe.

Jeśli strona klienta musi zwrócić się do kontrahenta o kopię przechowywanych informacji o stronie klienta, może to zrobić za pośrednictwem kontaktów określonych w sekcji „Kontakty” w zasobach internetowych. Pamiętaj, że zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju za tę usługę może być pobierana opłata.