Warunki usługi

1 STRONY UMOWY

Umowa o świadczenie usług, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta pomiędzy hottelecom.netzwana dalej „Spółką” oraz nabywcą usług, zwanym dalej „Klientem”, łącznie „Stronami”.

2 PREAMBUŁA

Rejestrując się na stronie internetowej Spółki i zakładając konto osobiste (konto), Klient potwierdza akceptację warunków niniejszej Umowy. Klient akceptuje, że podstawowym i głównym środkiem komunikacji jest poczta elektroniczna. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną od Spółki. Klient potwierdza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez okres obowiązywania Umowy. W celu składania zamówień, dokonywania płatności oraz zarządzania usługami Klient korzysta ze swojego konta osobistego na stronie internetowej Spółki.

3 CEL UMOWY

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie stosunków prawnych Stron w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółkę. Umowa określa warunki świadczenia tych usług. 

4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1 Firma.

4.1.1 Spółka świadczy na rzecz Klienta usługi telekomunikacyjne, a mianowicie udostępnianie numerów wirtualnych w ramach dzierżawy, obsługę połączeń głosowych, SMS-ów, wiadomości faksowych i inne usługi komunikacyjne. 

4.1.2 Spółka udostępnia wyłącznie numery z własnej bazy numerów. Spółka nie podaje konkretnych numerów żądanych przez Klienta. 

4.1.3 Spółka dokłada wszelkich starań w celu utrzymania wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji i świadczenia usług. Firma może dokonać zmiany sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług. Zmiany takie zależą wyłącznie od uznania Spółki i mogą zostać dokonane bez uprzedniej zgody Klienta.

4.1.4 W ramach świadczonych usług Spółka zapewnia Klientowi wsparcie techniczne i doradztwo menadżerskie w wymaganym zakresie.

4.1.5 Spółka ma prawo zamienić udostępniony numer z przyczyn wynikających z przepisów prawa i innych aktów prawnych, a także w przypadku, gdy dalsze świadczenie usług komunikacyjnych przy wykorzystaniu tego numeru jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Spółki. W takim przypadku Firma ma obowiązek jak najszybciej powiadomić Klienta o wymianie. Wymiana numeru odbywa się bez dodatkowych kosztów dla Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty Klienta związane z wymianą numeru, będące poza zakresem relacji pomiędzy Stronami.

4.1.6 Spółka ma prawo zawiesić świadczenie usług w przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy.

4.1.7 Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Klientowi, jeżeli podane przez Klienta informacje i/lub pakiet żądanych dokumentów są niekompletne. Jeżeli Spółka ma podstawy wątpić w prawdziwość informacji przekazanych przez Klienta i/lub autentyczność dostarczonych dokumentów, Spółka może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów na każdym etapie świadczenia usług. Jeżeli Spółka wie lub ma uzasadnione podejrzenia, że Klient dopuścił się czynów niezgodnych z prawem lub planuje wykorzystać usługi Spółki do popełniania w przyszłości czynów niezgodnych z prawem, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia usług i zablokować konto Klienta bez zwrotu środków saldo jego konta.

4.1.8 Spółka ma prawo zmienić warunki niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody i powiadomienia Klienta, jeśli takie zmiany są wymagane ze względu na zmiany w ramach prawnych, warunkach ubezpieczenia, wymogach bezpieczeństwa lub zmianach w dokumentach ustawowych.

4.1.9 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany taryf za świadczone przez siebie usługi.

4.1.10 Spółka ma prawo przenieść prawa i obowiązki ciążące na niej w związku z niniejszą Umową na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Klienta

4.2 Klient

4.2.1 Klient zobowiązany jest do terminowej zapłaty za usługi, to jest do wpłacenia na rachunek środków pieniężnych wystarczających na opłacenie usług zgodnie z punktem 6 niniejszej Umowy.

4.2.2 Klient zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość osoby fizycznej lub dokumenty osoby prawnej, jeżeli jest to niezbędne do aktywacji numeru i Klient został o tym poinformowany przed zamówieniem numeru.

4.2.3 W przypadku, gdy Klient dowie się o jakichkolwiek przerwach w świadczeniu usług, ma obowiązek natychmiast powiadomić Spółkę. Odliczanie momentu wystąpienia awarii rozpoczyna się od momentu skontaktowania się Klienta z obsługą techniczną Spółki (telefonicznie, mailowo lub poprzez czat na stronie internetowej Spółki). Klient zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji wymaganych przez Spółkę w celu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepodania żądanych informacji Spółka nie gwarantuje rozwiązania problemu.

4.2.4 Klient musi zagwarantować, że świadczona usługa nie będzie wykorzystywana do celów nielegalnych, niezgodnych z prawem, w tym do przekazywania, oferowania informacji lub usług, które są nielegalne, niezgodne z prawem, szkodliwe dla osób trzecich, potencjalnie niebezpieczne, zniesławiające lub które w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie, narusza prawa własności intelektualnej, narusza znaki towarowe, ma charakter pornograficzny lub inny, który w jakikolwiek sposób może stanowić podstawę do przestępstwa. Surowo zabrania się wykorzystywania usług Spółki do celów oszukańczych.

4.2.5 Kiedy Klient kontaktuje się z obsługą techniczną Spółki (telefonicznie, e-mailem lub poprzez czat internetowy na stronie internetowej Spółki), Klient powinien komunikować się w sposób kulturalny i w zakresie świadczonych usług. Spółka ma prawo nie ustosunkować się do żądań Klienta, jeżeli towarzyszą one wulgaryzmom, chamstwu lub wykraczają poza zakres usług świadczonych przez Spółkę.

4.2.6 Klient będzie współpracował ze Spółką przy rozpatrywaniu wszelkich skarg, zapytań lub dochodzeń dotyczących usług świadczonych Klientowi. 

4.2.7 Klient gwarantuje, że każda osoba trzecia korzystająca z tych usług będzie związana warunkami niniejszej Umowy.

4.2.8 Klient potwierdza, że korzystanie z telefonii IP jest dozwolone przez prawo w jego kraju. W przypadku naruszenia prawa obowiązującego w jego kraju, Klient przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z takim naruszeniem. Firma nie ponosi w tym przypadku żadnej odpowiedzialności.

4.2.9 Akceptując niniejszą Umowę, Klient potwierdza, że ma ukończone 18 lat.

4.2.10 Klient nie ma prawa przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną stronę bez zgody Spółki.

5 CECHY ŚWIADCZENIA USŁUG I GWARANCJI

5.1 Firma nie gwarantuje absolutnie nieprzerwanego świadczenia usług. Spółka podejmuje jednak wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić nieprzerwane działanie sieci i usług oraz możliwie najszybsze przywrócenie usług. 


5.2 Akceptując warunki niniejszej Umowy, Klient akceptuje fakt, że Spółka nie zapewnia wsparcia technicznego w zakresie wezwań do służb ratunkowych ani we własnym zakresie wezwań do służb ratunkowych.

5.3 Numer wirtualny to usługa umożliwiająca odbieranie połączeń przychodzących, wiadomości SMS i faksów. Nasz serwis nie umożliwia wysyłania SMS-ów. Połączenia wychodzące są technicznie odrębną usługą i mogą być świadczone na życzenie po wypełnieniu specjalnego formularza. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do odmowy połączeń wychodzących bez dalszych wyjaśnień. Domyślnie połączenia wychodzące realizowane są bez identyfikacji dzwoniącego (usługa identyfikacji numeru wynajmowanego) Spółka nie ma wpływu na to, jaki numer zostanie przydzielony odbiorcy połączenia. Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dodatkowo aktywowana na żądanie. Usługa identyfikacji dzwoniącego nie jest dostępna we wszystkich krajach i nie jest gwarantowana na bieżąco.

5.4 Aktywacja większości numerów trwa 1-2 dni. W niektórych przypadkach aktywacja numeru może zająć do 15 dni. Może to być spowodowane sprawdzeniem dokumentów Klienta lub specjalną procedurą aktywacji numeru. Długotrwały proces aktywacji numeru nie jest podstawą do anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy.

5.5 Numery bezpłatne to 800 numerów bezpłatnych (kod w większości krajów, ale może się różnić). Specyfiką usługi jest to, że dla osób dzwoniących na terenie kraju takie połączenia są bezpłatne, płaci za nie właściciel numeru, czyli Klient. Opłata za połączenia przychodzące na numery bezpłatne jest zawsze naliczana za minutę. Naliczanie opłat rozpoczyna się od pierwszej minuty odebranego połączenia; opłaty są również naliczane za powitania głosowe. Ponieważ numery te są przeznaczone do odbierania połączeń wewnątrz kraju, nie gwarantuje się wybierania numerów bezpłatnych z innych krajów, zależy to od wewnętrznej charakterystyki poszczególnych krajów. Brak połączenia z numerami bezpłatnymi z innych krajów nie oznacza, że numer nie działa prawidłowo.

5.6 Numery SMS - numery do odbioru przychodzących SMS-ów. Na stronie internetowej Spółki wydzielona jest osobna grupa numerów oznaczonych jako „do rejestracji”. Numery te przeznaczone są do odbierania wiadomości SMS z serwisów internetowych. Znak „do rejestracji” oznacza, że lokalny operator (właściciel pojemności numeru) nie nałożył żadnych ograniczeń w otrzymywaniu SMS-ów, wszystkie wysłane na niego SMS-y można odbierać na numer. Firma nie gwarantuje jednak, że absolutnie wszystkie SMS-y ze wszystkich usług na świecie zostaną pomyślnie dostarczone na ten numer. Jeśli numer pomyślnie odbiera wiadomości SMS z większości usług i nie odbiera wiadomości SMS z żadnej konkretnej usługi, nie oznacza to, że numer nie działa poprawnie. Sytuacja ta nie stanowi podstawy do anulowania zamówienia, zmiany pokoju lub zwrotu pieniędzy. Spółka świadczy usługi polegające na udostępnianiu numerów telefonów, ale nie świadczy usług zakładania kont w serwisach podmiotów trzecich. Jeżeli numer nie posiada oznaczenia „do rejestracji”, oznacza to, że lokalny operator (właściciel pojemności numeru) może ograniczyć odbiór SMS-ów z niektórych (zwykle najpopularniejszych) usług. Oznacza to, że Firma nie gwarantuje odbioru SMS-ów i połączeń z usług internetowych (WhatsApp, Telegram, Viber itp.), A także z banków, usług płatniczych i z innych krajów na numery bez znaku „do rejestracji”.

5.7 Wszystkie numery wirtualne udostępniane są na zasadzie dzierżawy. Po zakończeniu okresu najmu numery można przydzielać nowym użytkownikom.

6 PROCEDURA PŁATNOŚCI

6.1 Wszystkie usługi Spółki świadczone są wyłącznie na zasadzie przedpłaty i działają do momentu upływu terminu płatności.

6.2 Na wydatki Klienta składają się: opłata za połączenie numeru – opłata jednorazowa; opłata abonamentowa – opłata miesięczna; opłata za przekierowanie połączeń przychodzących - zgodnie z taryfami podanymi na stronie (rozliczenie może być minutowe lub sekundowe w zależności od numeru i rodzaju przekierowania), opłata za połączenia wychodzące (rozliczenie minutowe dla połączeń z Caller ID, sekundowe dla połączeń bez identyfikacji dzwoniącego), inne płatne usługi firmowe.

6.2 Miesięczna opłata abonamentowa za numer jest pobierana automatycznie z salda konta osobistego Klienta po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia aktywacji usługi. Jeżeli na saldzie Klienta nie ma wystarczających środków, opłata abonamentowa jest pobierana z salda jako minus. Jeżeli saldo będzie ujemne, świadczenie wszelkich usług zostaje zawieszone do czasu spłaty zadłużenia. Spłata zadłużenia przez Klienta powoduje automatyczne przywrócenie wszystkich usług, jeżeli nie zostały one jeszcze usunięte z konta Klienta. Usunięcie numeru z powodu zadłużenia odbywa się bez dodatkowego powiadamiania Klienta. Z chwilą powstania zadłużenia na rachunku Klienta wszelkie zobowiązania Spółki uważa się za spełnione, a wypożyczony numer może zostać usunięty w każdej chwili, gdy Spółka uzna to za konieczne. Aby uniknąć zadłużenia, Klient może samodzielnie usunąć numer wirtualny ze swojego konta osobistego do czasu automatycznego naliczenia opłaty abonamentowej. Jeżeli Klient nie usunął numeru, potwierdza, że wyraża zgodę na przedłużenie wynajmu numeru o 1 miesiąc.

6.3 Zwrot wpłat Klienta, zwrot środków na saldo rachunku Klienta, a także przeliczenie usług płatnych odbywa się zgodnie z art. Polityka zwrotów Firmy (link do polityki zwrotów)

6.4 W przypadku, gdy Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z niniejszą Umową, Strony postanawiają, że Spółka będzie miała prawo rozwiązać niniejszą Umowę.

7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące jednej stronie pozostaną własnością tej samej strony.

7.2 Klientowi nie wolno w żaden sposób wykorzystywać nazwy Spółki, znaku towarowego ani praw własności intelektualnej. 

7.3 Przenoszenie praw własności intelektualnej bez pisemnej zgody Stron jest surowo zabronione.

8 PRYWATNOŚĆ

Spółka gwarantuje poufność danych osobowych Klienta. Jednakże Firma ma prawo przekazać wszelkie dostępne informacje o Kliencie lokalnemu operatorowi (właścicielowi pojemności numeru) i/lub organom ścigania w dowolnym kraju, pod warunkiem otrzymania oficjalnego wniosku.

9 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach: w przypadku szkód pośrednich, w przypadku szkód przypadkowych lub późniejszych, w wyniku przerwania komunikacji, utraty danych, utraconych zysków lub w przypadku strat ekonomicznych powstałych w związku z niniejszą Umową.

9.2 Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku jakichkolwiek reklamacji lub żądań, jeżeli Klient korzystając z usług Spółki naruszy przepisy prawa kraju, do którego należy numer.

9.3 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub błędy w druku w jakiejkolwiek części Umowy, na stronie internetowej, na Twoim koncie osobistym, koncie (fakturze) lub innym dokumencie dostarczonym przez Firmę. Klient może powiadomić Spółkę o stwierdzonym błędzie, który zostanie poprawiony za zgodą Spółki.

10 SIŁA WYŻSZA

10.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, za opóźnienia lub awarie w świadczeniu usług powstałe z jakiejkolwiek przyczyny lub na skutek zdarzenia od niej niezależnego, w tym za zdarzenia niezależne od okoliczności – klęski żywiołowe, klęski żywiołowe katastrofy, burze, powodzie, susze, porażenia prądem, pożary, przerwy w dostawie prądu, uszkodzone linie energetyczne, szkody spowodowane utratą połączenia lub zerwaniem komunikacji i kabli, wojną handlową, działaniami rządu, sankcjami, przerwaniem lub cofnięciem licencji, zniszczeniem lub utratą sprzętu lub z powodu przerw, błędów lub opóźnień w świadczeniu jakichkolwiek usług przez jakąkolwiek stronę trzecią, w tym organy regulacyjne, ustawodawcy lub operatora telekomunikacyjnego, z powodu wojen, działań wojennych i niepokojów społecznych.

10.2 Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, jakie mogą wyniknąć w wyniku działania siły wyższej.

11 WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Niezależnie od wysokości odszkodowania związanego z niniejszą Umową, Klient zgadza się, że Spółka, jej założyciele, spółki zależne, podległe biura, kierownictwo i personel nie będą musieli rekompensować jakichkolwiek kar powstałych w związku z jakąkolwiek reklamacją lub roszczeniami windykacyjnymi powstałymi z tytułu do obsługi Klienta. Klient zgadza się, że Spółka reprezentowana przez swoich założycieli, spółki zależne, podległe biura, kierownictwo i personel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, w tym między innymi w następujących przypadkach: wskutek korzystania lub niemożności korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, poufności otrzymanych informacji, błędów i przeoczeń, awarii, wirusów, opóźnień w transmisji danych, przerwy w świadczeniu usług lub utraty danych.

12 WAŻNOŚĆ UMOWY

12.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą utworzenia przez Klienta konta użytkownika na stronie internetowej Spółki i obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

12.2 Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy.

12.3 Po wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu wszelkie zobowiązania Spółki wobec Klienta uważa się za spełnione.

13 INNE

13.1 Niniejsza Umowa stanowi pełne porozumienie pomiędzy obiema Stronami. Wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub porozumienia, ustne lub pisemne, nie będą miały skutków prawnych, jeśli będą sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy.

13.2 Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i UE.